Obchodní podmínky

Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Obchodní podmínky - BazarCom.cz

Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen „obchodní a reklamační podmínky“) obchodní společnosti
Lukáš Nachtigall - BazarCom.cz, s provozovnou Opletalova 15, Praha 1,110 00, IČ: 67809979, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88608 (dále jen „prodávající“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na
internetové adrese www.bazarcom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
(dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní a reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních a reklamačních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní a reklamační podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému www.remasystem.cz

7. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou
kupujícím v objednávce.

8. V případě storna objednávky může kupující použít kontaktní údaje v bodě 1.9 níže

9. Kontaktní údaje prodávajícího: Lukáš Nachtigall - BazarCom.cz, Opletalova 15, Praha 1, 110 00, email:
obchod@bazarcom.cz, Telefon: 776 703 730

Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující
do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o
požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako „objednávka“).

8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby: * v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně
převodem na účet prodávajícího č. 670100-2207542500/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet
prodávajícího“); bezhotovostně platební kartou

5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.

6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky,
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.

9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající
není plátcem daně z přidané hodnoty.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to
do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí
být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
využít vzorový formulář (/odstoupeni-od-kupni-smlouvy) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na
adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@bazarcom.cz .

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen převzít zboží při dodání.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí
do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4. Zboží je zákazníkovi expedováno do 5-ti pracovních dní od učinění objednávky. Součástí zásilky je též záruční list
(pokud je poskytován) a daňový doklad, popřípadě další dokumentace, která se k objednanému zboží vztahuje.

5. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo DPD (deklarovaná doba doručení do druhého
dne). Pro pražské zákazníky je též možnost zaslat zboží kurýrem (deklarovaná doba doručení do 4 hodin).
Kupující si může přepravního partnera zvolit sám při uskutečňování objednávky. U objednávek je účtováno
poštovné a balné dle zvoleného typu přepravce a způsobu platby. Cena za poštovné a balné činí dle typu zvolené
přepravy od 90,- Kč při platbě předem až po cca 149,- za dobírku. Cena závisí na aktuálním ceníku. Osobní odběr je vždy zdarma.

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v
době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství,
míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních a reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

11. Prodávající potvrdí písemně na email kupujícího, či na jeho adresu, pokud mu není email znám, uplatnění práva z
vadného plnění, do dvou dnů od obdržení reklamovaného přístroje. Stejnými informačními kanály též oznámí
vyřízení reklamace. Potvrzení o pravě a době jejího trvání pak bude kupujícímu zasláno spolu s reklamovaným
výrobkem.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo prodávajícího u Úřadu na ochranu osobních údajů
je 00042674.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní
údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob
dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo
zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.

13. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné
provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se
řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních a reklamačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních a reklamačních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014 a platí na území České
republiky.